Nota prawna

Uwagi ogólne

AGROS NOVA Brands Sp. z o.o. (Agros Nova) administruje Serwisem znajdującym się w sieci Internet pod adresem www.fortuna.com.pl, udostępnianym osobom korzystającym z Serwisu (Użytkownikom). W celu pełnego zabezpieczenia praw Użytkowników, Agros Nova prosi o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

Cele Serwisu

Celem Serwisu jest zapoznawanie Użytkowników z marką Fortuna i jej produktami. Ma on wyłącznie charakter ogólnoinformacyjny.

Odpowiedzialność

Agros Nova nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Użytkowników lub osób trzecich w związku z korzystaniem z Serwisu. Ryzyko korzystania z Serwisu, jak i używanie i wykorzystywanie informacji zamieszczonych w Serwisie ponosi Użytkownik.

Agros Nova nie gwarantuje, aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji zawartych w Serwisie. Informacje zamieszczone w Serwisie, w szczególności dotyczące produktów oferowanych przez Agros Nova, nie stanowią oferty.

Agros Nova może dokonywać zmiany wszelkich informacji umieszczonych w Serwisie, w dowolnym terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.00.80.904 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402).

Korzystanie z Serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie tzw. dozwolonego użytku Użytkownika (wyłącznie w celu prywatnym i niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich, praw z rejestracji znaków towarowych lub praw ochronnych na znaki towarowe). Korzystanie z Serwisu w inny sposób jest dopuszczalne jedynie w przypadku zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z Agros Nova lub z innym uprawnionym podmiotem.

Znaki towarowe

Agros Nova jest wyłącznie uprawniona do używania znaku towarowego FORTUNA® i FORTUNA WW+. Używanie tych znaków przez Użytkowników bez uprzedniego zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z Agros Nova stanowi naruszenie ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U.03.119.1117 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.). Towary Agros Nova opatrzone symbolem ® oznaczają, że dane oznaczenie jest znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz Agros Nova w Urzędzie Patentowym RP i chronionym prawem.

Ochrona prywatności

W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.02.101.926).

Przetwarzane dane

W związku z prowadzeniem Serwisu, Agros Nova zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

  • adresy e-mail przesyłane do Agros Nova przez Użytkowników, które umieszczane są na tzw. liście mailingowej i przetwarzane są one w celu przesyłania informacji o produktach Agros Nova i samej Agros Nova
  • informacje dotyczące wykorzystania Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych; powyższe dane Agros Nova przetwarza w celach technicznych i statystycznych

Powyżej wskazane dane osobowe uznawane są za podane dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Agros Nova Brands Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w wypadku podania przez Użytkownika danych nieprawdziwych lub niepełnych.

Cookies

Agros Nova używa tzw. plików cookies. Cookies to informacja tekstowa zapisywana przez serwer Agros Nova na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się użytkownika z tego komputera. Informacje z plików cookies służą Agros Nova do monitorowania ruchu użytkowników na witrynie i korzystania przez nich z poszczególnych stron serwisu. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików cookies. Nie spowoduje to utrudnień w korzystaniu z Serwisu.

Prawo do modyfikacji danych

Każdy Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy mailingowej, wypełniając i przesyłając formularz znajdujący się na stronie internetowej www.agrosnova.pl, bądź pisząc na adres: Agros Nova Brands Sp. z o.o, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 00-028 Warszawa.

Kontakt

W przypadku pytań Użytkowników dotyczących warunków korzystania z Serwisu, prosimy o kontakt pod adresem:
Agros Nova Brands Sp. z o.o.,
Al. Stanów Zjednoczonych 61A,
04-028 Warszawa,
e-mail: biuro@agrosnova.pl